Hotel Viest en Vicenza - Hotel Viest (2023)

Hotel Viest

Maatschappelijke zetel:

Camping Vicenza Sport srl
Via Uberto Scarpelli 41 36100 Vicenza
NIF en CIF 00866280241 - REA VI-176757

Waarom een ​​privacyverklaring?

Ons privacybeleid

Deze pagina beschrijft het beheer van onze website in verband met de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers die ons bezoeken.

Deze informatie is - ook in overeenstemming met sectie13 van Wetsbesluit nr. 196/2003- aan elke entiteit die verband houdt met de webservices die door Hotel Viest worden aangeboden via elektronische netwerken op het volgende adres: http://www.viest.it/, wat overeenkomt met de startpagina van onze officiële Property-website.

De verstrekte informatie is alleen van toepassing op onze website en verwijst niet naar websites die een gebruiker via externe links kan bezoeken.

De verstrekte informatie is ook gebaseerd op de richtlijnen van Aanbeveling nr. 2/2001, aangenomen op 17 mei 2001 door de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten in het kader van de opgerichte werkgroepArtikel 29 van de Europese Richtlijn 95/46/EG en EU-verordening nr. 679 van 2016minimumvereisten vaststellen voor het online verzamelen van persoonsgegevens, met name met betrekking tot de indeling, timing en inhoud van informatie die door gegevensbeheerders moet worden verstrekt aan gebruikers die websites voor welk doel dan ook bezoeken.

De bovenstaande aanbeveling en een samenvatting van de doeleinden ervan vindt u elders op deze website.

gegevensbeheerder

Het bezoeken van deze website kan aanleiding geven tot de verwerking van gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen.

De verwerkingsverantwoordelijke is Hotel Viest, gevestigd te Via Uberto Scarpelli 41 36100 Vicenza

Plaats waar de gegevens worden verwerkt

De behandelingsoperaties met betrekking tot de webgebaseerde diensten die via deze website beschikbaar worden gesteld, worden in het bovengenoemde Hotel Viest uitsluitend uitgevoerd door technisch personeel dat verantwoordelijk is voor de behandeling of door personen die verantwoordelijk zijn voor onderhoudsactiviteiten die, indien van toepassing, nodig zijn.

Er zullen geen gegevens van webgebaseerde diensten worden gecommuniceerd of verspreid.

Alle persoonsgegevens die worden verstrekt door gebruikers die verzoeken om toezending van informatieve materialen zoals bulletins, cd-roms, nieuwsbrieven, jaarverslagen, antwoorden op vragen, besluiten en andere regelingen, enz. Ze worden alleen gebruikt om de service en/of afwikkeling van aangevraagd gebruik te bieden. taken en zal alleen worden doorgegeven aan derden indien nodig voor de genoemde doeleinden.

Categorieën van verwerkte gegevens

Navigatie gegevens

De informatiesystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te laten werken, verzamelen persoonsgegevens als onderdeel van hun standaardfunctie; de overdracht van dergelijke gegevens is een inherent kenmerk van internetcommunicatieprotocollen.

Dergelijke informatie wordt niet verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde betrokkenen, maar kan op zichzelf gebruikersidentificatie mogelijk maken na verwerking en vergelijking met gegevens die door derden worden bewaard.

Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen en/of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door elke gebruiker die verbinding maakt met deze website, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) ​​van de gevraagde bronnen, het tijdstip van dergelijke verzoeken, de gebruikte methode om een ​​bepaald verzoek naar de server te sturen, de grootte van het geretourneerde bestand, een numerieke code gerelateerd aan de reactiestatus van de server (geslaagd, fout, etc.) en andere parameters gerelateerd aan het besturingssysteem en de omgeving van de computer van de gebruiker.

Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de website te verkrijgen en de werking ervan te controleren; ze worden onmiddellijk na verwerking verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om verantwoordelijkheden vast te stellen in geval van computercriminaliteit tegen de website; Afgezien van deze omstandigheid worden alle contactgegevens op internet momenteel niet langer dan zeven dagen bewaard.

Gegevens die vrijwillig door gebruikers zijn verstrekt

Het verzenden van e-mailberichten naar de adressen die op deze website worden vermeld, op basis van een vrij gekozen, expliciete en vrijwillige optie, impliceert ook het verzamelen van het adres van de afzender, noodzakelijk om te reageren op elk verzoek om de aanvullende persoonlijke gegevens in het bericht( S).

Specifieke samenvattende informatieberichten worden weergegeven en/of weergegeven op pagina's die worden gebruikt om on-demand services te bieden.

Koekjes

De website verzamelt geen persoonlijke gegevens van gebruikers.

Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie door te geven, noch worden zogenaamde permanente cookies of systemen voor het volgen van gebruikers geïmplementeerd.

Het gebruik van zogenaamde sessiecookies, die niet permanent op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en verdwijnen wanneer de browser wordt gesloten, is uitsluitend beperkt tot de overdracht van sessie-ID's, die bestaan ​​uit willekeurige getallen die door de server worden gegenereerd, indien nodig. om veiligheid en effectief gebruik te garanderen om navigatie mogelijk te maken.

De zogenaamde sessiecookies die door deze site worden gebruikt, elimineren de noodzaak om andere computertechnieken te implementeren die de vertrouwelijkheid van het browsen van de gebruiker in gevaar kunnen brengen, terwijl ze het verkrijgen van persoonlijke identificatiegegevens van de gebruiker niet mogelijk maken.

Informatie over gegevensbescherming in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van informatie over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Optionele gegevensverstrekking

Onder voorbehoud van de informatie over de navigatiegegevens, is de gebruiker vrij om de persoonlijke gegevens te verstrekken om de aanvraagformulieren in te vullen die naar het hotel zijn verzonden of om contact op te nemen met het hotel om informatiemateriaal en andere communicatie te sturen.

Als u deze informatie niet verstrekt, worden de gevraagde artikelen mogelijk niet geleverd.

Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat in sommige gevallen, die niet het onderwerp zijn van het standaardbeheer van deze website, onze bevoegdheid beschikt over informatie op grond van art.Artikel 157, lid 1, van wetsbesluit nr. 196/2003om de verwerking van persoonsgegevens te controleren. In deze gevallen is naleving verplicht onder dreiging van bestuurlijke sancties.

verwerkingsovereenkomsten

Persoonsgegevens worden op geautomatiseerde wijze verwerkt en niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

Er worden specifieke beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om gegevensverlies, ongeoorloofd en/of ongepast gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Rechten van de belanghebbende partijen

De betrokken personen hebben te allen tijde het recht om bevestiging te krijgen van het bestaan ​​van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben en om op de hoogte te worden gebracht van de inhoud en herkomst ervan, om de juistheid ervan te verifiëren of om te verzoeken dat ze worden aangevuld, bijgewerkt of gecorrigeerd (Artikel 7 van wetsbesluit 196/2003).

Het vorige lid voorziet ook in het recht om de verwijdering, anonimisering of blokkering van de onrechtmatig verwerkte gegevens te vragen, alsook om zich in elk geval te verzetten tegen de verwerking van de gegevens om legitieme redenen.

Alle vragen moeten worden gemaild naar:

  • info@viest.it
  • per fax en +39.0444582677
  • of verzonden naar het Italiaanse Hotel Viest met sociaal adres in Via Uberto Scarpelli 41 36100 Vicenza

Hoewel we ons best doen om de juistheid van de informatie op de website te waarborgen, kunnen er helaas af en toe fouten optreden.

Daarom moet u ervoor zorgen dat u de gegevens controleert en verantwoordelijk bent voor het gebruik ervan.

In geval van fouten aanvaardt Hotel Viest geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die u of derden zouden kunnen lijden als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de verzamelde informatie.

Door toegang te krijgen tot, het verkrijgen of gebruiken van informatie, gegevens en materialen op deze website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, gebruik of verkrijg dan geen toegang tot onze Diensten en stel ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated: 02/28/2023

Views: 6454

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.